دوره آموزشی آشنایی و نحوه بررسی و ریشه یابی علل OOS و OOT در صنعت داروسازی

دوره آموزشی آشنایی و نحوه بررسی و ریشه یابی علل OOS و OOT در صنعت داروسازی