دوره آموزشی آنلاین: تهیه برنامه جامع معتبرسازی (VMP) مطابق با آخرین الزامات و استانداردهای بین المللی WHO، CGMP،GMP PICS ،GHTF

دوره آموزشی آنلاین: تهیه برنامه جامع معتبرسازی (VMP) مطابق با آخرین الزامات و استانداردهای بین المللی WHO، CGMP،GMP PICS ،GHTF