دوره آموزشی آنلاین (Webinar): مدیریت و طراحی سیستم آموزش در صنعت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): مدیریت و طراحی سیستم آموزش در صنعت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی