دوره آموزشی آنلاین (Webinar): پایش میکروبی محیط (هوا، سطوح و پرسنل) در اتاق های تمیز

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): پایش میکروبی محیط (هوا، سطوح و پرسنل) در اتاق های تمیز