دوره آموزشی اصول تئوری و کاربردهای طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای

دوره آموزشی اصول تئوری و کاربردهای طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای