دوره آموزشی اصول GMP پیشرفته در شرکت‏ های ‏داروسازی با رویکرد مبتنی بر ریسک ( براساس آخرین راهنمای ISO، ICH، PIC/S )

دوره آموزشی اصول GMP پیشرفته در شرکت‏ های ‏داروسازی با رویکرد مبتنی بر ریسک ( براساس آخرین راهنمای ISO، ICH، PIC/S )