دوره آموزشی تلفیق نظام آراستگی(5S+2S) و الزامات اصول بهینه تولید(GMP) ویژه بخش های تولید، آزمایشگاه، انبار، مهندسی و اداری

دوره آموزشی تلفیق نظام آراستگی(5S+2S) و الزامات اصول بهینه تولید(GMP) ویژه بخش های تولید، آزمایشگاه، انبار، مهندسی و اداری