دوره آموزشی حضوری: کارگاه عملی و کاربردی آشنایی با دستگاه (HPLC) و توسعه روش‏های آنالیز محصولات دارویی همراه با رفع مشکل Troubleshooting

دوره آموزشی حضوری: کارگاه عملی و کاربردی آشنایی با دستگاه (HPLC) و توسعه روش‏های آنالیز محصولات دارویی همراه با رفع مشکل Troubleshooting