دوره آموزشی روش های بهینه مدیریت داده ها و یکپارچگی اطلاعات در محیط های تحت کنترل GDP/GMP

دوره آموزشی روش های بهینه مدیریت داده ها و یکپارچگی اطلاعات در محیط های تحت کنترل GDP/GMP