دوره آموزشی ریکال و شکایات مشتریان مطابق با الزامات سازمان غذا و دارو و استانداردهای GMP PICS ،ISO و FDA

دوره آموزشی ریکال و شکایات مشتریان مطابق با الزامات سازمان غذا و دارو و استانداردهای GMP PICS ،ISO و FDA