دوره آموزشی صلاحیت سنجی تجهیزات و اعتبارسنجی نرم افزارهای آزمایشگاهی با رویکرد ارزیابی ریسک های کیفیتی (AIQ)

دوره آموزشی صلاحیت سنجی تجهیزات و اعتبارسنجی نرم افزارهای آزمایشگاهی با رویکرد ارزیابی ریسک های کیفیتی (AIQ)