دوره آموزشی صلاحیت سنجی تجهیزات و اعتبارسنجی نرم افزارهای آزمایشگاهی با رویکرد ارزیابی ریسک های کیفیتی

دوره آموزشی صلاحیت سنجی تجهیزات و اعتبارسنجی نرم افزارهای آزمایشگاهی با رویکرد ارزیابی ریسک های کیفیتی