دوره آموزشی طراحی و احراز کیفیت سیستم‏ های هواساز(HVAC) و کاربرد آن در اتاق‏ های تمیز در صنایع دارویی و دامی

دوره آموزشی طراحی و احراز کیفیت سیستم‏ های هواساز(HVAC) و کاربرد آن در اتاق‏ های تمیز در صنایع دارویی و دامی