دوره آموزشی مدیریت سیستم آموزش ویژه کلیه صنایع با رویکرد نیازسنجی و مدیریت یکپارچه

دوره آموزشی مدیریت سیستم آموزش ویژه کلیه صنایع با رویکرد نیازسنجی و مدیریت یکپارچه