دوره آموزشی نحوه طبقه بندی، احراز کیفیت و پایش اتاق‏ های تمیز براساس استاندارد‏های اتحادیه اروپا و ISO 14644

دوره آموزشی نحوه طبقه بندی، احراز کیفیت و پایش اتاق‏ های تمیز براساس استاندارد‏های اتحادیه اروپا و ISO 14644