دوره آموزشی پایش میکروبی محیط (هوا ، سطوح و پرسنل) در اتاق‏ های تمیز (بر اساس الزامات USP ،PIC/S و WHO)

دوره آموزشی پایش میکروبی محیط (هوا ، سطوح و پرسنل) در اتاق‏ های تمیز (بر اساس الزامات USP ،PIC/S و WHO)