دوره آموزشی چگونگی تولید، ذخیره سازی و توزیع آب دارویی و احراز کیفیت و بازرسی از سیستم آبساز بر اساس گایدلاین‏های ISPE ،WHO ،PIC/S

دوره آموزشی چگونگی تولید، ذخیره سازی و توزیع آب دارویی و احراز کیفیت و بازرسی از سیستم آبساز بر اساس گایدلاین‏های ISPE ،WHO ،PIC/S