دوره آموزشی کنترل کیفی انواع بسته بندی اشکال مختلف دارویی(اولیه و ثانویه) با تاکید بر کنترل میکروبی، فیزیکوشیمیایی و الزامات لیبلینگ

دوره آموزشی کنترل کیفی انواع بسته بندی اشکال مختلف دارویی(اولیه و ثانویه) با تاکید بر کنترل میکروبی، فیزیکوشیمیایی و الزامات لیبلینگ