دوره آموزشی GMP پیشرفته در صنایع دارویی بر اساس تغییرات PIC/S 2018 و راهنمای EU GMP

دوره آموزشی GMP پیشرفته در صنایع دارویی بر اساس تغییرات PIC/S 2018 و راهنمای EU GMP