دوره آموزشی GMP پیشرفته در کارخانه‏ های داروسازی با رویکرد مبتنی بر ریسک (براساس راهنمای 2018 PIC/S)

دوره آموزشی GMP پیشرفته در کارخانه‏ های داروسازی با رویکرد مبتنی بر ریسک (براساس راهنمای 2018 PIC/S)