کارگاه تئوری و عملیاتی روش‏ های بهینه انبارداری و توزیع دارو با رویکرد طراحی، بازرسی و اعتباردهی در انبار

کارگاه تئوری و عملیاتی روش‏ های بهینه انبارداری و توزیع دارو با رویکرد طراحی، بازرسی و اعتباردهی در انبار