کارگاه تخصصی تشریح الزامات و پایش کیفی بسته بندی اشکال مختلف داروئی (اولیه و ثانویه) با تاکید برکنترل‏های میکروبی و شیمیایی و الزامات لیبلینگ

کارگاه تخصصی تشریح الزامات و پایش کیفی بسته بندی اشکال مختلف داروئی (اولیه و ثانویه) با تاکید برکنترل‏های میکروبی و شیمیایی و الزامات لیبلینگ