دوره آموزشی معتبرسازی فرآیندهای آسپتیک (مدیافیل)

محتوای دوره آموزشی معتبرسازی فرآیندهای آسپتیک: 1. بررسی ضرورت اجرای مدیا فیل برای خطوط تولید استریل و آسپتیک 2. ...

مهندس میرزایی
4 سال قبل