دوره تخصصی آموزشی استقرار سیستم تضمین کیفیت در صنایع دارویی

سرفصل دوره آموزشی:  آشنایی با ارکان پنج گانه سیستم کیفیت دارویی در GMP-PIC/S 2018 معرفی و آشنایی با قسمت‏های مختلف واحد ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل