دوره تخصصی آموزشی GSP & GDP روش های بهینه انبارداری و توزیع دارو (با رویکرد اعتبار دهی)

سرفصل های دوره آموزشی: وظایف مدیریت و پرسنل انبار بازرسی داخلی انبار مستندات و دستورالعملهای والزامات غذا و دارو ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل