دوره آموزشی GMP پیشرفته در صنایع دارویی بر اساس تغییرات PIC/S 2018 و راهنمای EU GMP

محتوای دوره آموزشی: سیستم مدیریت کیفیت در GMP پیشرفته، چگونگی تهیه نظام نامه سیستم کیفیت دارویی و نقش مدیران کلیدی ...

مهندس میرزایی
4 سال قبل