دوره تخصصی آموزشی معتبرسازی فرآيند Process Validation با رویکرد کیفیت مبتنی بر طراحی

مفاهیم پایه در معتبرسازی فرآيند و برنامه جامع معتبرسازی VMP  انواع روش‏ هاي معتبرسازی فرآیند،• معتبرسازی آینده ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل