دوره آموزشی تخصصی GMP و ایمنی در فضای تولید

سرفصل های دوره آموزشی:  سیستم کیفیت دارویی   وظایف و شرح شغل پرسنل  آموزش،بهداشت شخصی،پوشش و وسایل حفاظت شخصی ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل