دوره آموزشی آنلاین (Webinar): تهیه برنامه جامع معتبرسازیVMP مطابق با استانداردهای WHO ،ISO ،GMP PICS ،GHTF

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): تهیه برنامه جامع معتبرسازیVMP مطابق با استانداردهای WHO ،ISO ،GMP PICS ،GHTF