لیست دوره های برگزار شده ایمنی و بهداشت فردی و محیط (HSE) در سازمان ها

این دوره ها با هماهنگی موسسه در داخل سازمان های مربوطه با موفقیت برگزار شده است که لیست دوره های برگزار شده ایمنی ...

مهندس میرزایی
4 سال قبل

دوره های قید شده زیر با هماهنگی موسسه افق پژوهان فارمد در داخل سازمانهای عنوان شده با موفقیت برگزار شده است که ...

مهندس میرزایی
5 سال قبل