لیست دوره های برگزار شده ایمنی و بهداشت فردی و محیط (HSE) در سازمان ها

این دوره ها با هماهنگی موسسه در داخل سازمان های مربوطه با موفقیت برگزار شده است که لیست دوره های برگزار شده ایمنی ...

میرزایی
2 سال قبل

دوره های قید شده زیر با هماهنگی موسسه افق پژوهان فارمد در داخل سازمانهای عنوان شده با موفقیت برگزار شده است که ...

میرزایی
2 سال قبل

این دوره آموزشی با حضور کارشناسان آزمایشگاه تهران دارو و کارشناسان آزمایشگاه های دیگر شرکت های داروسازی در محل ...

میرزایی
2 سال قبل