دوره آموزشی آنلاین (Webinar): الزامات طراحی آزمایشگاه ‏های فیزیک، شیمی و آزمایشگاه میکروبیولوژی در صنایع دارویی