دوره آموزشی آنلاین (Webinar): خطاهای رایج در عدم پیروی از الزامات GMP