دوره آموزشی آنلاین (Webinar): دوره کاربردی آموزشی تهیه و تدوین پرونده جامع دارویی (CTD)