دوره آموزشی آنلاین (Webinar): مدیا فیل/ شبیه سازی و اعتبار سنجی فرآوری آسپتیک