لیست دوره های درون سازمانی مدیریت

مدیریت فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، ...

مهندس میرزایی
5 سال قبل