دوره آموزشی آنلاین (Webinar): دوره علمی کاربردی آشنایی با روش کروماتوگرافی گازی (GC) { مقدماتی و پیشرفته }