دوره آموزشی آنلاین (Webinar): آشنایی با روش کروماتوگرافی گازی (GC) دوره مقدماتی و متوسطه