دوره آموزشی استانداردها و الزامات آزمایشگاه کنترل کیفیت ویژه آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون منطبق برآخرین تغییرات استانداردISO/IEC 17025:2017

سرفصل دوره آموزشی:   آشنایی با تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017  الزامات عمومی ویرایش جدید استاندارد ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل