دوره آموزشی آنلاین (Webinar):بررسی خطاهای انسانی / پرسنلی (Investigating Human Error)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):بررسی خطاهای انسانی / پرسنلی (Investigating Human Error)