دوره آموزشی آنلاین (Webinar):خودبازرسی / ممیزی داخلی (Self Inspection / Internal Audit) (Based on PIC/S GMP, Chapter 9 and WHO TRS 908, Appendix 4

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):خودبازرسی / ممیزی داخلی (Self Inspection / Internal Audit) (Based on PIC/S GMP, Chapter 9 and WHO TRS 908, Appendix 4