دوره آموزشی آنلاین (Webinar):روش‏های بهینه و نوین انبارداری و توزیع دارو GSP & GDP مطابق الزامات WHO ،GMP-PICs و سازمان غذا و دارو

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):روش‏های بهینه و نوین انبارداری و توزیع دارو GSP & GDP مطابق الزامات WHO ،GMP-PICs و سازمان غذا و دارو