دوره آموزشی آنلاین (Webinar):رویکرد و ابزارهای حل مسئله در غالب پروژه های CAPA Problem solving approach and tools in CAPA environment

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):رویکرد و ابزارهای حل مسئله در غالب پروژه های CAPA Problem solving approach and tools in CAPA environment