دوره آموزشی آنلاین (Webinar):چگونگی نمونه برداری از مواد اولیه ، مواد بسته بندی ومحصول نهایی براساس استاندارد ایزو،(American National Standards Institute (ANSI وراهنمای WHO & PIC/S

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):چگونگی نمونه برداری از مواد اولیه ، مواد بسته بندی ومحصول نهایی براساس استاندارد ایزو،(American National Standards Institute (ANSI وراهنمای WHO & PIC/S