دوره آموزشی آنلاین (Webinar):کنترل آلودگی و پایش‏های میکروبی محیط ( هوا ، سطوح و پرسنل ) در اتاق های تمیز ( بر اساس الزامات USP ، PIC/S و WHO)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):کنترل آلودگی و پایش‏های میکروبی محیط ( هوا ، سطوح و پرسنل ) در اتاق های تمیز ( بر اساس الزامات USP ، PIC/S و WHO)