دوره آموزشی آنلاین (Webinar): ارزیابی ریسک‏ های کیفیتی در صلاحیت سنجی تجهیزات و اعتبارسنجی نرم افزارهای آزمایشگاهی USP , AIQ and ICH Q9, QRM

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): ارزیابی ریسک‏ های کیفیتی در صلاحیت سنجی تجهیزات و اعتبارسنجی نرم افزارهای آزمایشگاهی USP <1058>, AIQ and ICH Q9, QRM