دوره آموزشی آنلاین (Webinar): الزامات و چگونگی ثبت فرآورده‏ ‏های دارویی در اتحادیه اروپا

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): الزامات و چگونگی ثبت فرآورده‏ ‏های دارویی در اتحادیه اروپا