دوره آموزشی آنلاین (Webinar): بهبود مستمر (KAIZEN) و نحوه پیاده سازی آن در شرکت های دارویی

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): بهبود مستمر (KAIZEN) و نحوه پیاده سازی آن در شرکت های دارویی