دوره آموزشی آنلاین (Webinar): تهیه برنامه جامع معتبرسازی (VMP) مطابق با آخرین الزامات و استانداردهای بین المللی WHO, CGMP, GMP PICS, GHTF

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): تهیه برنامه جامع معتبرسازی (VMP) مطابق با آخرین الزامات و استانداردهای بین المللی WHO, CGMP, GMP PICS, GHTF