دوره آموزشی آنلاین (Webinar): صلاحیت سنجی تجهیزات (AIQ) واعتبارسنجی کامپیوتر (CSV) بعنوان بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی با رویکرد ارزیابی ریسکهای کیفیتی (QRM

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): صلاحیت سنجی تجهیزات (AIQ) واعتبارسنجی کامپیوتر (CSV) بعنوان بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی با رویکرد ارزیابی ریسکهای کیفیتی (QRM