دوره آموزشی آنلاین (Webinar): طراحی و احراز کیفیت سیستم هواساز (HVAC , AHU) براساس توضیح مشروح راهنمای WHO 2018 , 2019 و استاندارد ISO 14644 و چگونگی بازرسی از سیستم HVAC براساس چک لیست PIC/S 2021

دوره آموزشی آنلاین (Webinar): طراحی و احراز کیفیت سیستم هواساز (HVAC , AHU) براساس توضیح مشروح راهنمای WHO 2018 , 2019 و استاندارد ISO 14644 و چگونگی بازرسی از سیستم HVAC براساس چک لیست PIC/S 2021